De begroting 2018 sloot met een positief saldo van € 671.000. Daarna zijn er diverse mutaties geweest. Met het vaststellen van de eerste tussenrapportage was het saldo gedaald naar € 558.000 positief.

Sinds dat moment zijn belangrijke aanvullende mutaties gekomen omdat er onder meer extra geld nodig is voor ict, de wegenheffing van het Hoogheemraadschap en de bestrijding van iepziekte. Meevallers zijn er ondermeer vanuit renteontvangsten, de Regionale Uitvoeringsdienst, de Wet Buig, het vervallen van de verkeersveilige oversteek in Sint Maartenszee (geen goedkeuring van de provincie) en het aframen van de post voor onvoorziene uitgaven.

In de eerste rapportage waren de effecten van de meicirculaire nog niet verwerkt. In deze rapportage worden deze alsnog verwerkt tezamen met die van de septembercirculaire. Liet de meicirculaire nog een positief effect zien van 357 duizend euro; in de septembercirculaire stelt het Rijk haar bijdrage fors bij met voor ons een nadelig effect van 607 duizend euro.

Per saldo houden de mutaties voor 2018 elkaar mooi in evenwicht. Het saldo voor 2018 van deze tweede rapportage is nagenoeg gelijk aan het saldo van de 1e rapportage 2018. Hierdoor is het mogelijk om een storting te doen van 400 duizend euro in de reserve Maatschappelijk nut. Het resultaat komt dan 399 duizend euro lager uit dan het saldo van de eerste rapportage.

Het meerjarig effect van alle mutaties staat in het onderstaande overzicht en is verwerkt in de begroting 2019.

dienstjaar

bedragen x 1.000

2018

2019

2020

2021

2022

stand na 1e rapportage

-558

V

-80

V

70

N

175

N

167

N

nota van uitgangspunten

76

-240

-563

-196

saldo na nota van uitgangspunten

-4

-170

-388

-29

effecten 2e rapportage

398

N

-147

V

9

N

-16

V

-144

V

In het volgende hoofdstuk 'Resumé van alle domeinen', staan de totalen per domein.
De kolom ‘reeds besloten’ omvat de, na het opstellen van de eerste tussenrapportage, geboekte mutaties op grond van eerder door de raad genomen besluiten. Dat kan ook betrekking hebben op vorig jaar. Daarnaast zijn er enkele boekingen van kosten waar een onttrekking aan de reserve tegenover staat en dus ook budgetneutraal zijn.
Hieronder staan de meest opvallende mutaties vermeld die opgenomen zijn in deze rapportage. Bij de domeinen is een toelichting opgenomen bij deze en alle andere mutaties die leiden tot het nieuwe saldo. In een aparte bijlage is een volledig overzicht van alle mutaties opgenomen.

Binnen het sociaal domein hebben zich diverse wijzigingen voorgedaan tussen de regelingen. Deze worden per saldo gedekt door de hogere integratie uitkering.

Economisch domein

Baten
Resultaatbestemming RUD 2018 € 41.000 incidenteel

Lasten
Holland boven Amsterdam gericht op
energietransitie, klimaatadaptatie, agri & food,
bereikbaarheid, wonen, toerisme en
arbeidsmarkt & onderwijs. € 42.000 incidenteel
Vervallen verkeersveilige oversteek St. MZ € 100.000 -/- incidenteel

Sociaal Domein

Baten
Stijging specifieke uitkering Wet Buig € 247.000 incidenteel

Lasten
Iepziekte bestrijding* € 50.000 incidenteel
gereedschap onderh. elektr. auto's* € 18.000 incidenteel
maai- en schouwwerkzaamheden* € 15.000 incidenteel
onderhoud bruggen* € 15.000 incidenteel
plaatsen laadpalen € 20.000 incidenteel
bluswatervoorziening € 2.000 incidenteel
onderhoud gronddepot* € 5.000 -/- incidenteel

Domein Burger en bestuur

Baten
Algemene uitkering mei/sept € 250.000 -/- per jaar verschillend
bijzondere baten (inruil materieel) € 15.000 incidenteel
rentebaten leningen kort geld € 45.000 incidenteel

Lasten
Verhogen ICT budget € 150.000 € 90 str € 60 inc
Aanpassing rente en afschrijving kredieten € 26.000 structureel
Diversen facilitair € 44.000 -/- incidenteel
Rechtskundige hulp € 20.000 -/- incidenteel
Burger- en overheidsparticipatie € 35.000 -/- incidenteel
Wegenheffing NHNK € 35.000 structureel
Afwikkeling schade aanspr.stellingen € 20.000 -/- incidenteel
Aframen budget onvoorziene uitgaven € 52.000 -/- incidenteel
Storting in reserve Maatschappelijke nut € 400.000 -/- incidenteel

Alle mutaties worden toegelicht in het betreffende domein.

* Normaliter zouden deze extra uitgaven ten laste komen van de reserve Maatschappelijk nut. Het rekeningsaldo wordt dan vervolgens weer in deze reserve gestort. Om een aantal vestzak-broekzak boekingen te voorkomen, worden ze nu ten laste van het saldo gebracht.