Inleiding

Binnen het Sociaal domein streven we naar een duurzame samenleving, waarin de inwoners zelfredzaam zijn. Dit houdt in dat mensen in staat zijn om in eerste instantie zelf of met hun netwerk de problemen en knelpunten op te lossen die zij ervaren. Inwoners kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de ontwikkeling en ontplooiing van hun kinderen. Pas als dat niet lukt, springen wij als gemeente (tijdelijk) bij. Hierbij dragen wij er zorg voor dat geen inwoners tussen wal en schip vallen.

De raad heeft in 2016 het Integraal Beleidsplan Openbaar Gebied “De basis op orde” vastgesteld, met bijbehorend kwaliteitsniveau en financiële paragraaf. Dde uitvoering bevindt zich in de realisatie- en transitiefase. De kwaliteitsbeoordeling van het areaal, de zogenaamde nulmeting, kan door de marktpartijen niet binnen de gegeven tijd worden verricht. Dit aspect loopt als gevolg van de werkdruk bij de ingenieursbureaus enigszins achter op de planning. De verwachting is evenwel dat wij ten tijde van de begrotingsbehandeling 2019 voor alle kapitaalgoederen een doorkijk kunnen presenteren op basis van uitgewerkte meerjarenonderhoudsplannen, gebaseerd op degelijke volumebepalingen. Daarmee voldoen wij aan de door de provincie gestelde eis om een meerjarige onderhoudsplanning op te stellen als onderlegger van de begroting. Wij zullen een politieke discussie voorbereiden over de beheerplannen en het aldus verkregen meerjarig inzicht in de voorgenomen werkzaamheden en financiële consequenties.

Doelen en resultaten